Γεωτεχνικές Μελέτες

Η Γεωλογική και Γεωτεχνική Έρευνα/Μελέτη, χρησιμεύει ώστε να γίνουν γνωστές οι εδαφομηχανικές ιδιότητες του εδάφους, όπου θα θεμελιωθεί μια τεχνική κατασκευή για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από την ύπαρξη επικίνδυνων συνθηκών εδάφους, για την ασφάλεια και μακροζωία της κατασκευής. Γνωρίζοντας την φύση/αντοχή του εδάφους, μπορεί ο σχεδιασμός της τεχνικής κατασκευής να γίνει ορθότερος και οικονομικότερος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετη διαστασιολόγηση, μπορεί η τεχνική κατασκευή στην συγκεκριμένη θέση του οικοπέδου να χρειαστεί να μεταφερθεί σε άλλη θέση και σε ακραία περίπτωση, να κριθεί ασύμφορη και να ματαιωθεί.

Επικίνδυνες Συνθήκες Εδάφους μπορεί να είναι:

 • Η ύπαρξη καρστικών έγκοιλων, καρστικών αγωγών, σπηλαιώσεων
 • Τα ρευστοποιήσιμα αμμώδη εδάφη
 • Ανάπτυξη του φαινομένου της διασωλήνωσης, υδραυλική υποσκαφή
 • Η παρουσία τμημάτων με σκληρό και μαλακό έδαφος, η στρωματογραφική ανομοιογένεια κάτω από τη θεμελίωση
 • Η ύπαρξη ρηγμάτων, ανοικτών ασυνεχειών
 • Τα εδάφη με αυξημένη πλαστιμότητα, τα διογκούμενα εδάφη
 • Η ύπαρξη υπογείων υδάτων, ο υδροφόρος ορίζοντας σε μικρό βάθος, η κατασκευή μέσα στο υδροφόρο στρώμα
 • Η ύπαρξη από μπάζα, απορρίμματα, φερτά υλικά, οργανικά εδάφη, τύρφη

Το γραφείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό & λογισμικό/προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή (software) για την εκπόνηση Γεωλογικών, Γεωτεχνικών Μελετών & Εφαρμογών.  Γεωλογικές Μελέτες, Γεωτεχνικές Μελέτες, Γεωτεχνικός Σχεδιασμός, Έλεγχος του Εδάφους σε ότι αφορά:

 • ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ:

Στα πρανή που απαρτίζονται από εδαφικά υλικά υπολoγίζονται οι δυνητικές ολισθήσεις με την μέθοδο των κύκλων ολίσθησης, στα βραχώδη πρανή υπολογίζονται οι αστοχίες ως δυνητικές σφήνες, επίπεδων επιφανειών, ανατροπές τεμαχίων βραχομάζας.  Γίνεται αποτίμηση εκδηλωμένης αστοχίας, κατολίσθησης σε εδαφικά πρανή με τη μέθοδο της ανάστροφης ανάλυσης (back analysis).

 • ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Σχεδιασμός μέσων αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων, σταθεροποίηση πρανών, ορυγμάτων, παρειών, μελέτες αντιστηρίξεων.

Για την συγκράτηση του εδάφους εξετάζονται οι περιπτώσεις σχεδιασμού τοίχων βαρύτητας, με πέλμα, τύπου Βερολίνου, συρματοκυβώτιων (στρωμνών) αντιστήριξης, ήλωση του εδάφους, αγκύρωσεις δομικών στοιχείων.

 • ΥΠΟΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

Οδικών, Κτιριακών, Επιχώματα, Αναχώματα, Ράμπες

Έλεγχος του φυσικού εδάφους, υπολογισμός του πάχους των στρώσεων βάσης, υπόβασης, έδρασης, έλεγχος συμπύκνωσης, καθιζήσεις, φέρουσα ικανότητα, αποστράγγιση, εξυγιαντικές στρώσεις.

 • ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ:

Σχεδιασμός των εκσκαφών σύμφωνα με το περίγραμμα και τα υψόμετρα του τεχνικού έργου, παραγωγικότητα των χωματουργικών εργασιών. Ράμπες, κεκλιμένα επίπεδα, ντουλάπια, αποθήκευση και απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής.

Υπολογισμός των όγκων εκσκαφών, χρονικός προγραμματισμός, κοστολόγηση, προμέτρηση των εργασιών.

 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ:

Υδρομαστεύσεις, αναρρύθμιση πηγών, εκτέλεση και αξιολόγηση δοκιμαστικών αντλήσεων υδρογεωτρήσεων, εντοπισμός υπογείων υδροφόρων οριζόντων, υδρογεωλογικές έρευνες, μελέτες.  Παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το έδαφος για έργα όπως Ρουφράκτες, Λιμνοδεξαμενές, Αντλιοστάσια, Αγωγοί, Οχετοί, Στοές, Αντιπλημμυρικά Έργα.

 • ΧΩΡΟΙ ΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

Υγειονομικής ταφής (χυτά), αποκατάσταση υπαρχόντων χώρων διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Εξετάζονται οι συνθήκες του εδάφους για την θεμελίωση, ορύγματα, αναχώματα, στεγάνωση με γεωσυνθετικά, τελική κάλυψη.

 • ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:

Κρηπιδότοιχοι, μώλοι, προβλήτες, εξέδρες, καταδυτικές αναγνωριστικές έρευνες, εργασίες.

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ:

Εξυγίανση με πρόσθετα, προφόρτιση, δονητική συμπύκνωση με χρήση συμπυκνωτήρων ρηχών διατομών, τσιμεντενέσεις για την πλήρωση κενών/ρηγματώσεων με ένεμα.

Ανάλογα την φύση του εδάφους ως πιο προσιτές λύσεις για την βελτίωση των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του, αυτό μπορεί να αναμιχθεί με πρόσθετα υλικά όπως είναι η υδράσβεστος, η ασβεστούχος μάργα, τσιμέντο κ.λ.π., να εφαρμοστεί συμπύκνωση για την αύξηση της πυκνότητας του καθώς και να εκτελεστούν ενέσεις ενέματος τσιμέντου το οποίο διοχετεύεται συνήθως στα κενά του εδάφους με ορισμένη πίεση.

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ:

Κατοικιών, βίλες, μεζονέτες, ξενοδοχεία, μονάδες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά πλαίσια/πάνελ, σχολεία, φροντιστήρια, σχολές, κτιριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, οικοδομές, υπόστεγα, αποθήκες, δεξαμενές, πυλώνες, βάθρων γεφυρών, κτίρια πολυώροφα και με πολλά υπόγεια, ειδικών αρχιτεκτονικών κατασκευών. Περιλαμβάνουν μελέτες θεμελιώσεων με εδαφόπλακα/γενική κοιτόστρωση, πέδιλα, εσχάρα πεδιλοδοκών, επί πασσάλων και χαλικοπασσάλων.

Τα κυριότερα σημεία που παρουσιάζονται στην τεχνική έκθεση της Γεωτεχνικής μελέτης είναι:

 • Η αξιολόγηση των ευρημάτων της επιτόπου έρευνας με την παρουσίαση της στρωματογραφίας του εδάφους
 • Φωτογραφίες των εδαφικών δειγμάτων
 • Οι γεωτεχνικές παράμετροι από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών
 • Έλεγχο της φέρουσας ικανότητας, της επιτρεπόμενης τάσης εδάφους
 • Υπολογισμός των αναμενόμενων καθιζήσεων
 • Υπολογισμός των δεικτών εδάφους, μέτρο ελαστικότητας
 • Προτάσεις για τον τύπο και τις διαστάσεις της θεμελίωσης
 • Διερεύνηση για ειδικά προβλήματα του εδάφους
 • Ιδιαίτερες απαιτήσεις της θεμελίωσης
 • ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ:

Εντοπισμός καταλληλότητας θέσεως, έλεγχος νέων υλικών, παλαιότερων προϊόντων εκσκαφών, εκτίμηση ποσοτήτων.

Μετά από αξιολόγηση γεωλογικών και γεωμορφολογικών στοιχείων και την επιτόπου έρευνα, γίνεται εντοπισμός δανειοθαλάμων, στην συνέχεια τα υλικά ελέγχονται ως προς την καταλληλότητά τους και κατηγοριοποιούνται για την χρήση τους σε τεχνικά έργα.