ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΤΔ

Ποιότητα
Αξιοπιστία
Ταχύτητα

Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΤΔ είναι πλήρως οργανωμένη για την εκτέλεση γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών ερευνών σε κάθε μορφής έργα (οδοποιίας, υπογείων έργων, υδραυλικά, συγκοινωνιακά, λιμενικά, κτιριακά, κλπ) και την σύνταξη γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών σε όλα τα αντικείμενα και εργαστήριο δοκιμών εδαφικών δειγμάτων και ελέγχου αντοχής και συνθέσεως σκυροδέματος.

Σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Κυπριακών εταιρειών στο τμήμα αυτό. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία είχε πάντοτε ως στόχο την απόκτηση της δυνατότητας, χωρίς την χρησιμοποίηση υπεργολάβων ή περιστασιακών συνεργατών, να εκπονεί όλο το φάσμα των απαιτούμενων εδαφοτεχνικών ερευνών των έργων με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την σύνταξη των αντίστοιχων γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών. Όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι ιδιόκτητες καθώς και το show room στην Λεωφόρο Ομονοίας συνολικά περί τα 500 τετραγωνικά εμβαδόν κτηρίων και 5000 τετραγωνικά υπαίθριων χώρων και αποθήκης.

Το 2013 προστίθεται ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εισαγωγέας των κορυφαίων ,βραβευμένων για την μεγαλύτερη απόδοση, γερμανικών Φωτοβολταϊκών πανέλων Qcell και αντιπρόσωπος των βάσεων Φωτοβολταϊκών από ανωδειωμένο αλουμίνιο inox mare, φέρνει την επανάσταση στον τομέα των Φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο στόχος και η στρατηγική μας είναι ο συνδυασμός της ΑΠΟΔΟΣΗΣ, της ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ και του ΕΛΕΓΧΟΥ, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη σχέση μεταξύ ΚΟΣΤΟΥΣ και ΚΕΡΔΟΥΣ για την επένδυση σας.

Για τις ανάγκες ανάπτυξης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, αναλαμβάνουμε το πλήρες φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών και έργων, από το σχεδιασμό, την κατασκευή, έως και τη λειτουργία, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση των μονάδων που υλοποιουμε.